Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia ustanovením obchodného zákonníka podľa príslušného § mimo týchto ustanovení. Objednávateľ vyhlasuje súhlas s týmito podmienkami bez výhrad objednaním tovaru, alebo služby.

Definícia pojmov

Zákazník - je fyzická, alebo právnická osoba ktorá nakupuje tovar, alebo službu.

Objednávateľ je fyzická, alebo právnická osoba ktorá nakupuje tovar, alebo službu.

Dodávateľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá predáva a dodáva tovar, alebo službu objednávateľovi.

Objednávka je dohoda medzi objednávateľom a dodávateľom o dodaní tovaru, alebo služby.

Storno objednávky je zrušenie dohody medzi objednávateľom a dodávateľom o dodaní tovaru, alebo služby.

Práva a povinnosti

Firma PETER KRNÁČ - PKM si vyhradzuje právo na zmenu cien a podmienok dodacej lehoty. Tieto zmeny budú vždy zverejňované na web stránke, takže zákazník pri kúpe tovaru alebo služby bude vidieť a nakupovať vždy za aktuálnu cenu.

V prípade objednávky vyberáme zálohu do 50% ceny objednávky na ktorú vystavíme preddavkovú faktúru. Dodanie reziva prebieha vždy do 14 dní od objednania a uhradenia zálohy, avšak dodacia lehota je určená do 31 dní od objednania a uhradenia zálohy (vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade nečakaných okolností ako je nepriazeň počasia, nedodanie suroviny dodávateľom apd.) Objednávku je možné stornovať najneskôr do 72 hodín od uhradenia zálohy (pripísania zálohy na náš účet) bez akýchkoľvek sankcií (záloha bude vrátená objednávateľovi do 30dní v plnej výške). V prípade neskoršieho stornovania objednávky sa objednávateľ vzdáva zálohy v plnej výške v prospech firmy PETER KRNÁČ - PKM ako poplatok za prípadné náklady spojené so stornovaním objednávky. Zostatkovú cenu objednávky sa zaväzuje objednávateľ uhradiť v deň vykládky reziva ešte pred vykládkou, alebo ihneď po začatí vykládky, načo bude vystavený riadny pokladničný doklad. Objednávateľ je povinný zabezpečiť si dovoz a vykládku reziva na vlastné náklady. Preberajúci je povinný pri vykládke skontrolovať počet a rozmery objednaného reziva.

Reklamácia

Pri platbe hotovosťou je platiteľ povinný riadne si prepočítať platenú sumu, doplatok, alebo prípadný výdavok ihneď. Na neskoršie reklamáciu nebude braný zreteľ a nebude uznaná.

Počet a rozmery objednaného reziva je nutné reklamovať ihneď pri vykládke. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ a nebudú uznané.

Prípadné praskanie, skrútenie, zoschnutie, alebo iné deformácie reziva sú bežným javom takže toto nie je dôvodom reklamácie, mimo výnimočných prípadov.

Prípadné praskanie, skrútenie, zoschnutie, hnitie alebo akékoľvek iné zmeny reziva vrátenie vlastností reziva nesprávnym skladovaním, sušením, alebo montážou nie je dôvodom na reklamáciu. Takáto reklamácia nebude uznaná.

V prípade reklamácie je zákazník povinný zabezpečiť dôkazný materiál, prípadnú demontáž, následnú montáž, odvoz a dovoz reklamovaného materiálu na vlastné náklady.

Záver

Každý objednávateľ si je vedomí, že nakupuje čerstvé stavebné rezivo spracované zo smreku (SD) alebo jedli (JD). Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prírodnú surovinu nezaručuje dodávateľ štrukturálne a pevnostné vlastnosti reziva.